شرکت صنعت جویان جنوب پیشرو در صنعت برق با اریه خدمات تست ، تعمیرات و نگهداری و نصب تجهیزات برق همیشه آماده خدمت به صنعت کشور می باشد. ما در بخش های مختلف صنعت تولید برق ،انتقال برق و توزیع برق در صنایع مختلف فعال هستیم.